Seksverslaving

Contact, aanmelden voor therapie

Aanmelding en contact | Seksverslaving - Begrijpen en Veranderen

Aanmelding


Indien u belangstelling heeft voor therapie, meldt u dan aan via mail (info@vanzessen.com). U ontvangt dan per omgaande een informatiebrochure en een indicatie van de actuele wachttijd, evenals informatie over kosten, vergoeding en dergelijke. Desgewenst ontvangt u een datumvoorstel. De actuele wachttijd is doorgaans drie weken, maar we houden waar mogelijk rekening met uw urgentie. Een intake duurt 90 minuten en omvat diagnostiek, een inschatting van de ernst en de behandelbaarheid van uw situatie en een concreet behandelplan, waarmee u direct aan de slag gaat. Reguliere gesprekken duren een uur. Contact per mail is tussentijds altijd mogelijk.

Wij streven naar ambachtelijke dienstverlening. Dat betekent korte lijnen, rekening houden met uw agenda, de mogelijkheid tot afspraken buiten kantoortijden en (wanneer u eenmaal begonnen bent met de behandeling) de mogelijkheid van tussentijdse vragen en overleg. Bij de ambachtelijke insteek hoort ook dat we een beperkt aantal sessies per dag doen per behandelaar, in de praktijk vier à vijf. In noodgevallen is het technisch best een keer mogelijk om meer afspraken op een dag te hebben (in sommige ggz- of verslavingsinstellingen komen elf sessies van drie kwartier per hulpverlener ook voor) maar dat gaat in onze ervaring ten koste van de aandacht en de kwaliteit.

Bij het streven naar optimale kwaliteit voor u, hoort ook dat we ons zo min mogelijk onderwerpen aan de bemoei- en regelzucht van verzekeraars. Dat betekent geen contracten met verzekeringsmaatschappijen. Voor u kan dat betekenen dat u zelf meer moet vergoeden, maar ook dat we kunnen werken zonder verplichte batterij vragenlijsten voor, tijdens en na afloop van de behandeling, dat we zonder DBC's kunnen en zonder verplichte DSM-diagnose die de behandeling vervolgens vormgeeft. Seksverslaving is bijvoorbeeld een echte klacht, maar geen officiële diagnose. In veel situaties waarin onze cliënten binnenkomen is er veel tegelijkertijd aan de hand en dan is het alleen maar nuttig als we snel kunnen beginnen met behandelen, en niet eerst zittingen moeten besteden aan formele psychodiagnostiek voordat er instemming is over een concreet behandelplan. Het vat van zelfwaardering maakt die snelle praktische start ook mogelijk. Veel van onze cliënten vinden het niet prettig dat een verzekeraar of huisarts schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van een behandeling voor seksverslaving of andere vormen van labeling, denk aan persoonlijkheidsstoornissen of andere verslavingen. Communicatie met andere zorgprofessionals of instanties verloopt daarom altijd uitsluitend na uw toestemming en nadat u de tekst hebt ingezien.

Bij klachten of verschil van inzicht bespreekt u dat vanzelfsprekend eerst met ons. We zullen u in de gesprekken regelmatig vragen om feedback en tevredenheid over de voortgang. Kritiek of twijfels horen wij graag! Mocht er sprake zijn van een zwaardere klacht waar we onderling geen bevredigende oplossing voor vinden, dan is er een klachtenprocedure. Wij zijn daarvoor aangesloten bij onafhankelijke belangenorganisatie P3nl.nl. Deze behandelt uw klacht, wijst u een klachtenfunctionaris toe en brengt uw klacht desgewenst voor een geschillencommissie.

Conform de AVG gaan wij optimaal zorgvuldig om met uw privacy en gegevens. Wij hanteren geen papieren dossiers, uw persoonsgegevens worden separaat bewaard van de inhoudelijke dossiers, en inzage in uw inhoudelijk dossier is uitsluitend mogelijk door uw eigen hulpverlener. Met partijen die uw persoonsgegevens zouden kunnen inzien (zoals een financieel administratiekantoor) hebben wij zogenaamde verwerkersovereenkomsten, die vastleggen voor welke doelen en duur uw gegevens mogen worden behandeld. U hebt het recht om (delen van) uw dossier in te zien, u kunt verzoeken om verwijdering van delen en u hebt het recht 'vergeten te worden'. Werkaantekeningen bij de behandelingen horen niet bij het medisch dossier. Naast de eisen van de AVG moet ook rekening gehouden worden met andere wettelijke termijnen: inhoudelijke dossiers moeten vijftien, financiële gegevens zeven jaar bewaard worden. Wanneer u vragen heeft over uw dossier of privacy: overleg met ons.

Gesprek via Skype of Facetime


Veel van onze bezoekers hebben een lange reistijd over voor de gesprekken. Als alternatief is het mogelijk om contact te hebben via Skype of Facetime. Dat geldt bij uitstek voor onze expat-service: Nederlanders of ex-Nederlanders die in het buitenland niet zo makkelijk gepaste hulp vinden. Therapie is ook mogelijk in het Engels. Mail voor informatie! info@vanzessen.com
Stacks Image 627
Stacks Image 580

Voor de praktijk ligt een natuurlijke poel.